Vermikültür Solucanekin G

Vermikültür Solucanekin G

Vermikültür Solucanekin G
Solucan gübresi üretimi veya vermikültür, organik atıkları besince zengin humusa dönüştürmek için solucanlar ve mikro-organizmalardan faydalanır. Bu süreç, düşen yapraklar, hayvan gübresi yığınları ve çürümüş kütükler gibi ayrışmaya ve çürümeye başlamış bitki örtüsü içinde doğal olarak var olan bir süreçtir. Solucanlar bir taraftan ayrışmaya başlamış olan organik maddelerle beslenirken, diğer taraftan da kendileri de bizzat ayrışma sürecinde yer alan mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar ve protozoa gibi canlılarla da beslenirler. Organik maddeler solucanların sindirim sisteminden geçer ve gübre olarak dışarı çıkarlar. Elde edilen kompost bu dışkıdan ve diğer organik parçacıklardan oluşur. Bu sürecin yan ürünleri, doğal organik ayrışma sürecinde ortaya çıkan su buharı ve karbondioksittir. Geleneksel kompost elde etme yöntemlerinin aksine solucan kompostu tekniği ile elde edilen organik materyal yüksek ısılara erişmez.

Vermikültür (Solucan Gübresi) tanımı 1950’li yıllarda ortaya çıkıyor. Vermikültürü; kültürel ortamda toprak solucanlarının çoğaltılabilmesi ve bunlarla ilgili bir takım yan faaliyetlerin yürütülmesidir. 1980’lerden sonra vermikültür endüstrisi ortaya çıkmıştır.

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü
Vermikültürü daha iyi anlamak ve doğru bir şekilde üretim yapabilmek için işe terminolojiyi öğrenmekle başlamak lazım, Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü en çok karşınıza çıkacak olan bazı temel terimleri içermektedir

G

GEF: Küresel Çevre Fonu (Birleşmiş Milletler/Dünya Bankası).

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin L

Gen: Kendi kendini oluşturma özelliğine sahip, kromozomlara yerleşmiş protein molekülü olup, canlının bütün özelliklerini taşıyan biyolojik varlıktır. Kendi yapısı değişmeksizin, canlıya tüm özellikleri kazandırır.

Gen Bankası: Çeşitli gen kaynaklarının saklandığı özel kuruluşlara verilen isimdir. Gen bankalarında bitkisel ve hayvansal gen kaynakları uygun koşullarda saklanır. Gen kaynakları isteğe göre uzun yıllar depolanabilir, kayıtları tutulabilir.

Gen Ekolojisi: Populasyon genetiği ile çevre koşulları arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.

Gen Kaynağı: Bir bitki türüne ait çeşitlerin yumru, soğan, doku kültürü, çelik, çöğür gibi bitkisel materyal ile sperma, döllenmiş yumurta, mikroorganizma, bakteri kültürü gibi hayvansal materyale verilen isimdir. Geniş anlamda doğal ve tarım ekosistemlerinde bir türün coğrafik yayılış bölgelerindeki tüm genetik kaynaklarına veya materyaline gen kaynağı denir.

Generatif Devre: Bitkilerde generatif organların oluşmaya başladığı zamandan, sonra meyve – tohum olumuna kadar geçen evredir. Örneğin; tahıllarda generatif devre sapa kalkma ile başlar, bunu başaklanma, çiçeklenme gibi devreleri izler.

Genetik Mühendislik: Bir organizmadan alınan genleri izole etmek, bu genleri yönlendirmek ve başka bir organizmaya katmak için kullanılan teknolojiler. Bilim adamları, 1973 yılında DNA’yı kesip yapıştırmayı öğrendiler. Ticari genetik mühendislik firmaları ise 1976 yılında kuruldu.

Genişke: Koyun ya da keçi yavruladığında çobana verilen bahşiş

Genotip: Bir bireyin zigot oluşumuyla birlikte sahip oldugu ,büyük ölçüde ömür boyunca değişmeden kalan bireyin taşıdığı genlerin tümüne denir.

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin Y

Geotaksi: Bitki köklerinin yerçekimi yönünde aşağıya doğru büyümelerine verilen isimdir.

Gezici Orman Tarımı: Özellikle ülkemizde orman arazileri üzerindeki doğal vejetasyon kaldırılarak, tarla ve bahçe tarımı yapılır. Fakat çoğunlukla yamaçlarda olan bu tarlalar 2-3 yıl sonra fakirleşip verimsiz hale gelince terk edilir, yeni tarla elde etme için yeni ormanlar ortadan kaldırılır. Onun için buna “gezici orman tarımı” da denmektedir.

Gıda kırıntıları (Food Scraps): Çiğ sebze ve meyve atıkları veya kompostlanabilir her türlü gıda atığı.

Giberalin Hormonu: Bitkinin boyuna büyümesini sağlar. Tohumun çimlenmesini başlatır. Meyvenin büyümesini sağlar. Çiçek açmada etkilidir.

Glomalin: Bitkilerinin köklerine yerleşen mikorhiza (mycorrhiza) mantarlarının salgısıdır. Bu salgının içinde toprak oluşumunu artıran şeker proteini bulunmaktadır. Glomalin salgısının arttığı ölçüde karbon birikimi artmakta ve toprağın beslenme gücünü olumlu etkilemektedir. Glomalin toprak parçacıklarını bir koruyucu tabaka ile kaplayarak bunların bir arada tutunup dağılmasını önler. Glomalin, topraktaki karbon oluşumunun yaklaşık %20′ sinden sorumludur (bazı kaynaklara göre %27).

Gossypol: Pamuk bitkisinin tohum, yaprak, dal ve köklerinde bulunan polifenolik bir pigment (C3OH30O8).

Gölet: Genellikle gölden küçük ve havuzdan büyük, doğal ya da yapay olarak yapılmış su oluşumu (pond).

Gölge Bitkileri: Büyüme ve gelişmeleri için az ışığa gereksinim duyan, bitkilere verilen isimdir. Bu bitkilerin, yaprak yüzeyleri geniş, ince yapılı, hücreleri ve hücre arası boşlukları büyük, stomaları daha fazladır. Buna karşın, kök sistemleri az gelişmiş ve yüzlektir. Orman ağaçların altında yetişebilen bazı bitki türleri buna örnektir.

Bunu da oku :  Vermikültür ve yöntemleri

Görünüm: Bir bitki topluluğunun yılın çeşitli mevsimlerindeki, dış görünüşüdür. Bitki toplulukları, kendilerini oluşturan bitki türlerinin büyüme, sap sürme, çiçeklenme, kuruma vb. fenolojik safhalarda değişik şekil ve renkler almalarına paralel olarak, her mevsimde bir başka şekil ve renkte görünürler.

Granokültür: Küçük taneli bitkilerin yetiştiriciliğine verilen isimdir. Tahıl ve küçük taneli baklagil yetiştiriciliği granokültüre örnek verilebilir.

Granokültür Merkezleri: Küçük taneli bitkilerin ilk defa yetiştirilmeye başlandığı yerlere verilen isimdir. Genellikle kurak ve yarıkurak bölgelerde başlatılan granokültürde; buğday, arpa gibi tahıllar ile bezelye ve mercimek gibi yemeklik baklagiller ilk defa kültüre alınmıştır. Ortadoğu granokültür merkezlerinin en çok bilinenidir.

Gübre (castings): Solucan dışkısı.

Gübre (Fertilizer): Bitkilere besin desteği sağlamak ve toprağın kalitesini arttırmak için kullanılan (doğal veya suni) bir madde.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment