Vermikültür Solucanekin F

Vermikültür Solucanekin F

Vermikültür Solucanekin F
Solucan gübresi üretimi veya vermikültür, organik atıkları besince zengin humusa dönüştürmek için solucanlar ve mikro-organizmalardan faydalanır. Bu süreç, düşen yapraklar, hayvan gübresi yığınları ve çürümüş kütükler gibi ayrışmaya ve çürümeye başlamış bitki örtüsü içinde doğal olarak var olan bir süreçtir. Solucanlar bir taraftan ayrışmaya başlamış olan organik maddelerle beslenirken, diğer taraftan da kendileri de bizzat ayrışma sürecinde yer alan mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar ve protozoa gibi canlılarla da beslenirler. Organik maddeler solucanların sindirim sisteminden geçer ve gübre olarak dışarı çıkarlar. Elde edilen kompost bu dışkıdan ve diğer organik parçacıklardan oluşur. Bu sürecin yan ürünleri, doğal organik ayrışma sürecinde ortaya çıkan su buharı ve karbondioksittir. Geleneksel kompost elde etme yöntemlerinin aksine solucan kompostu tekniği ile elde edilen organik materyal yüksek ısılara erişmez.

Vermikültür (Solucan Gübresi) tanımı 1950’li yıllarda ortaya çıkıyor. Vermikültürü; kültürel ortamda toprak solucanlarının çoğaltılabilmesi ve bunlarla ilgili bir takım yan faaliyetlerin yürütülmesidir. 1980’lerden sonra vermikültür endüstrisi ortaya çıkmıştır.

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü
Vermikültürü daha iyi anlamak ve doğru bir şekilde üretim yapabilmek için işe terminolojiyi öğrenmekle başlamak lazım, Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü en çok karşınıza çıkacak olan bazı temel terimleri içermektedir

F

Fabrika Çiftlikler: Hayvanları et, süt veya diğer ürünleri için aşırı kalabalık esaret koşulları altında yetiştirmek. Geleneksel et ve süt çiftliklerinde, hayvanlar açık havada serbestçe dolaşabilir, doğal veya yarı-doğal bir barınakta barındırılırdı. Son yıllarda hayvanlar giderek daha dar mekânlara hapsedilmeye başlandı. Günümüzün modern fabrika çiftliklerinde hayvanlar, kaçma veya yaşam koşullarını ve hatta pozisyonlarını değiştirme şansı olmadan bütün yaşamlarını bütünüyle zincirlenmiş veya daracık bir mekana hapsedilmiş olarak geçirmeye zorlanmaktadırlar.

Fakültatif:

1) Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.

2) Hücre içinde veya anaerob (oksijensiz) koşullar gibi özel bir çevrede de yaşama yeteneğinde olma.

3) İsteğe bağlı, mecburi olmayan.

Fakültatif Bakteri: Hem oksijenli, hem de oksijensiz ortamda yaşayabilen bakteridir.

Fakültatif (Seçmeli) Anaerob: Oksijen varlığında da, yokluğunda da büyüyebilme? Bir seçmeli anaerobik canlı, eğer oksijen varsa aerobik solunum ile ATP (kimyasal enerji üreten nükleotit) üreten, yoksa fermantasyon yoluna geçebilen bir canlıdır. Buna karşın zorunlu anaeroblar oksijen varlığında ölürler. Solunumdan fermentasyona geçmeyi belirleyen faktörler oksijen yoğunluğu ve ortamda fermante edilebilecek bir malzemenin olmasıdır.

Familya: Birçok ortak özellikleri nedeniyle bir araya getirilen cinslerin oluşturduğu topluluktur.

FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü.

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin A

Fauna: 1)Direy veya fauna, belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen addır. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakteriler gibi tek hücreli canlılar genellikle Flora (botanik) içinde değerlendirilir. 2) Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam mekanında bulunan bütün hayvanları ifade eden bir terimdir. (Orman faunası, çayır ve deniz faunası gibi).

Faydalı Alan: Herhangi bir temizleme ve ıslah işlemine gerek kalmaksızın, ekilip biçilebilen alandır. Bu alanlar tek ve çok yıllık bitki kültürünün yapıldığı alanlar ile nadas alanlarını içermektedir.

Fenotip: Herhangi bir kalitatif (niteliksel) ya da kantitatif(niceliksel) karakter yönünden bireylerin gözle görülebilen ya da bir ölçü veya tartı birimiyle belirlenebilen özelliklerin değeri; o bireyin söz konusu karakter yönünden fenotipini oluşturur.

Fertigasyon: Sulama suyu ile kimyasal gübrelerin toprağa uygulanması. Fertigasyon basit bir tanımlama ile, bitki besin maddelerinin (sıvı veya katı gübrelerin) sulama sistemleri vasıtasıyla sulama suyu ile birlikte toprağa veya bitki kök bölgesine uygulanmasıdır.
Fertigasyonda gübrelerin tüm sulama sistemleri ile uygulanması mümkündür. Ancak, fertigasyon uygulaması son 20-25 yılda özellikle mikro sulama (damla, mini yağmurlama, mikro-jet v.b.) sistemleri ile çok hızlı bir şekilde gelişerek artmıştır. Bu nedenle, günümüzde kimyasalların sulama sistemleri ile uygulanması modern sulu tarımda yaygın hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da, son yıllarda, fertigasyon-kemigasyon konusundaki pratik uygulama ve araştırmalar da hızla artmıştır (Papadopoulos, 2007).
İsrail’de sulanan alanların yaklaşık % 80’ninden fazlasında fertigasyon uygulanmaktadır. Çünkü sulama suyu ile gübrenin birlikte verilmesi daha yüksek verim ve daha kaliteli ürün alınmasını sağladığı gibi, gübre kullanım etkinliğini de artırmaktadır (Imas, 1999). Ülkemizde de başta sebze tarımı olmak üzere damla sulama ve fertigasyon uygulaması son yıllarda hızla artmıştır.

Fesleğen: Ocimum basilicum L. (Labiatae). 10-40 cm. Yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, özel ve kuvvetli kokulu, otsu ve bir yıllık bir bitkidir. Bahçelerde ve saksıda yetiştirilir. Baharat olarak kullanılır. Dağ Reyhanı, fesliyen, ırıhan, peslan, rahan, reyhan olarak da bilinir.

Fiksasyon: Azot, karbon ve potasyum gibi elementlerin, herhangi bir organik ya da inorganik maddeye bağlanması olayıdır. Burada bağlanan element, organik veya inorganik maddenin kimyasal yapısına girmektedir.

Fitopatoloji: Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalına fitopatoloji (phytopatology) denir.

Fitotoksik Etki: Özellikle kimyasal maddelerin (tarımsal ilaçların) bitki üzerinde meydana getirdiği zehir etkisidir.

Fitotoksisite: Tarım ilaçlarının bitkiler üzerinde meydana getirdiği zehirli etkiye denir.

Fiziksel Mücadele: Kimyasal bileşikler kullanmadan, zararlıların normal fizyolojik davranışlarını bozmak veya çevre koşullarını onların dayanamayacakları şekilde değiştirmek üzere uygulanan yöntemlere fizyolojik yöntem denir. Toplamak, uzaklaştırmak, yakmak gibi?

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin Z

Fizyoloji: Canlıları meydana getiren organların görevlerini ve bu görevlerin nasıl yapıldığını inceleyen bilim dalıdır.

Fizyolojik Kuraklık: Ortamda yeterli miktarda su bulunmasına karşın, değişik nedenlerle bitkinin gerekli suyu alamayarak, susuzluk çekmesidir. Örneğin, düşük sıcaklık nedeni ile toprak suyunun donması ve bu sudan bitkinin yararlanamayışı gibi.

Fizyonomik Dominant Türler: Miktar bakımından pek fazla olmadıkları halde, bir bitki topluluğunun fizyonomisini (dış görünüş) belirleyen bitki türleridir. Beraber bulunduğu türlerden biraz daha yüksek boylu olduğu veya gösterişli yaprakları ve çiçekleri ile olduğundan daha fazla gibi görülen ve bitki topluluğuna uzaktan bakıldığı zaman, dominant oldukları hissini uyandıran bitki türleridir.

Flehman Davranışı: Koçun kızgın koyunu izlerken başını kaldırması ve üst dudağını yukarıya kıvırması şeklinde göstermiş olduğu eşeysel hareket.

Floem: Asimilasyon ürünlerini ileten doku.

Flora: Belli bir bölgeye adapte olmuş ve bu bölgede yaşamını sürdüren bitki topluluklarıdır. Türkiye florası gibi.

Florigan: Bitkilerin generatif gelişmelerini uyaran ve düzenleyen hormonlara verilen isimdir. Bu hormonlar çeşitli etkenlerle uyarılırlar. Uyarma olmadığında, bitki generatif gelişme dönemine geçemez. Örneğin; serin iklim tahılları vejetatif gelişme devrelerinde belli bir süre, düşük sıcaklıklarla uyarılamazlarsa, generatif devreye geçemezler.

Forezi – Foretik: Bir türün diğerini taşıması biçiminde iki tür arasında ortaya çıkan bir ilişki; örneğin bir kenenin bir böceğe yapışması ve yeni bir besin kaynağına doğru böcekle birlikte taşınması durumu. Bu anlamda bir böceğin kargosuyla gelen akarlara foretik (phoretic) akarlar denir.

Fosfat: Doğal olarak bulunan fosfor içeren bileşikler. Bitkilerin büyümesi için gerekli maddelerden biri olan fosfatın fazlası, aşırı çevre kirlenmesine yol açabilir. Göl, nehir ve benzeri su kaynaklarında aşırı fosfor birikmesi, bitkilerin sudaki yaşamı kesintiye uğratacak kadar çok büyümesine yol açabilir. Bu sürece de ötrofikasyon denir. Nitrat gibi fosfat da gübrenin temel maddelerinden biridir. Ama çevre kirliliğine yol açan temel fosfat kaynaklarından biri deterjanlardır.

Fotoperiyodizm: Bitkilerin günlük ışıklanma süresine karşı gösterdikleri tepkidir. Bitkiler buna göre erken yada geç çiçeklenme gösterirler, bitki yetiştirme bakımından bu durum önemlidir.

Fotosentez: Yeşil bitkilerde klorofil ve ışık yardımı ile topraktan alınan su ve havadan alınan CO2‘in birleştirilerek karbonhidratların meydana getirilmesi olayıdır. Burada güneşin radyant enerjisi, kimyasal enerjiye dönüştürülür.

Fototrof Bitkiler: Besin sentezi yapabilmek için ışık enerjisinden yararlanan, klorofilli bitkilerdir.

Fototropizm: Oksinlerin ışıktan kaçması nedeniyle oluşan ışığa yönelme olayı..(ayçiçeği vs.. )

Bunu da oku :  Vermikültür Solucanekin J

Fumajin: Bazı böceklerin salgıladıkları tatlımsı madde üzerinde gelişen saprofit funguslardır.

Fungal Hifler: Funguslarda vejetatif yapı tallus adını alır. Tallus, yaklaşık 5 mm çapındaki iplikçiklerin dallanarak çoğalmasından oluşur ve tüm alana yayılır. Vejetatif yapıyı oluşturan iplikçiklerin her birine hif, bir türe ait hiflerin tümüne ise misel denir. Bazı funguslarda hifi oluşturan uzun, silindirik hücreler genelikle septum denen bölmelerle birbirinden ayrılır

Fungivor Nematodlar: Besin kaynağı olarak mantarları tüketen organizma. Nematodların agroekosistemlerde önemli rolleri bulunmaktadır. Toprakta pek çok ekolojik olaylara katılarak bitki büyümesini etkilerler. Fungivor nematodlar rizosferde saprofitik, patojenik ve mikorhiza gibi funguslarla beslenerek bitki büyümesi üzerine önemli etkilerde bulunurlar.

Fungus: Mantar.

Fungusit: Mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Fungi kelimesinden türetilmiştir. Fungusitler tarımda verim kaybını engellemek için kullanılır çünkü mantarlar mahsulün verimini ciddi miktarda azaltabilir. Ayrıca hayvancılıkta mantara bağlı enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek amaçlı kullanılır. İlaç endüstrisinde aseptik üretim için kullanılan alanların aseptik hale getirilmesinde de fungusit kimyasallarından yararlanılır.

Fülvik asitler: Tüm pH koşulları altında suda çözünür formda olan hümik maddelerin bir bölümüdür. Fülvik asitlerin renkleri açık sarı -sarı kahverengidir. Hümik maddelerin hepsi toprakta kalıcıdır. Çevre koşullarına bağlı olarak fülvik asitlerin yarı ömrü 10-50 yıl arasında değişirken, hümik asitlerin yarı ömrü ise yüzyıl olarak ölçülür.

Fusarium: Bitki patojeni fungal (mantari) bir hastalıktır.

Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. Sp. lycopersici): Belirtiler genellikle ya bileşik yaprağın bir kesiminde ya da bitkide tek taraflı olarak görülür. Solgunluk belirtileri alt yapraklardan başlar ve yukarı doğru ilerler. Yaprakların alt kısımlarından yukarıya doğru sararması ile karakterize edilir. Yapraklarda genel bir sararma başladıktan sonra solgunluk tüm sürgünlerde görülür. Hasta bitkilerin kök sistemi kahverengileşir, alt kısımdaki iletim demetleri esmerleşir.

Fusarium Tepe ve Kök Çürüklüğü (Fusarium solani): Bu etmen spor olarak toprakta uzun süre canlılığını koruyabilmektedir. Genellikle düşük sıcaklıklarda gelişir. Öncelikle bitkinin genç kısımlarında iç doku kararmalarına ve ölü dokuların oluşmasına neden olur. Genç dokularda oluşan bu belirtiler virüs belirtilerine benzer. Çiçeklerde de nekrotik belirtiler görülebilir. Toprak üstü belirtileri tek bir dal ile sınırlı kalabilir. Yan kökler üzerinde 1-3 cm uzunluğunda koyu kahverengi lekeler oluşur.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment