Vermikültür Solucanekin K

Vermikültür Solucanekin K

Vermikültür Solucanekin K
Solucan gübresi üretimi veya vermikültür, organik atıkları besince zengin humusa dönüştürmek için solucanlar ve mikro-organizmalardan faydalanır. Bu süreç, düşen yapraklar, hayvan gübresi yığınları ve çürümüş kütükler gibi ayrışmaya ve çürümeye başlamış bitki örtüsü içinde doğal olarak var olan bir süreçtir. Solucanlar bir taraftan ayrışmaya başlamış olan organik maddelerle beslenirken, diğer taraftan da kendileri de bizzat ayrışma sürecinde yer alan mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar ve protozoa gibi canlılarla da beslenirler. Organik maddeler solucanların sindirim sisteminden geçer ve gübre olarak dışarı çıkarlar. Elde edilen kompost bu dışkıdan ve diğer organik parçacıklardan oluşur. Bu sürecin yan ürünleri, doğal organik ayrışma sürecinde ortaya çıkan su buharı ve karbondioksittir. Geleneksel kompost elde etme yöntemlerinin aksine solucan kompostu tekniği ile elde edilen organik materyal yüksek ısılara erişmez.

Vermikültür (Solucan Gübresi) tanımı 1950’li yıllarda ortaya çıkıyor. Vermikültürü; kültürel ortamda toprak solucanlarının çoğaltılabilmesi ve bunlarla ilgili bir takım yan faaliyetlerin yürütülmesidir. 1980’lerden sonra vermikültür endüstrisi ortaya çıkmıştır.

Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü
Vermikültürü daha iyi anlamak ve doğru bir şekilde üretim yapabilmek için işe terminolojiyi öğrenmekle başlamak lazım, Solucanekin (Vermikültür) Sözlüğü en çok karşınıza çıkacak olan bazı temel terimleri içermektedir

K

Kahverengi Malzeme (Browns): Karbon içeriği yüksek olan kompost malzemesi. Genellikle kuru malzemedir.

Kalibrasyon: İlaçlamada kullanılan taşıyıcı madde (genellikle su) ile kullanılacak olan kimyasalın biri birine olan oranıdır.

Kalkerli (calcareous): Kalsiyum Karbonat içeren veya kalsiyum karbonattan yapılmış maddeler; toprakta tebeşir (kireçtaşı) veya kireç olarak bulunurlar.

Kalıtım Derecesi: Genotipik varyansın fenotipik varyanstaki payıdır.

Kallus: Hücrelerin düzensiz bir şekilde yığılmaları ile oluşan dokudur.

Kalsiyum Polisülfit-Lime Kükürdü: Meyve ağaçları, zeytin ve asmada kış uygulamalarında kullanılır. Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığı ve karalekeye karşı etkilidir.

Kan Tazeleme: Sürü düzeyinde genotipik varyasyonun artışını sağlamak için dişilerin aynı ırktan, ancak başka sürülerden üstün verim yeteneğine sahip erkeklerle çiftleştirilmesi.

Kapalı Kıyı Suları: Açık denizlerle bağıntısı olan kapalı kıyı suları. Özel jeomorfolojik kıyı şekillerinden birinin içindeki durgun su yüzeyleri bu şekilde isimlendirilmektedir. (astuare/estuary-estuarine).

Kapasite Etmeni: Toprağın katı fazında bulunan bitki besin madde miktarına denir.

Karakter: Bir canlıda bulunan, gözle görülebilen yada herhangi ölçü veya tartı birimiyle belirlenip ifade edilebilen özelliklerin tümüne karakter yada ıra denir.

Karbon Nötr: Tam anlamı bir kişi veya kurumun gerçekleştirdiği herhangi bir faaliyet sonucu atmosfere salınan sera gazlarını dengelemek (offsetting) ve net olarak “0” emisyona sahip olmak için salınan sera gazları miktarına eşdeğer sera gaz salımına engel olan/azaltan projeler tarafından geliştirilmiş karbon kredilerinin satın alınmasıdır.

Hızlı nüfus artışı, kentleşmenin giderek artması enerji ihtiyacını her geçen gün arttırmaktadır. Büyüyen bu ihtiyacı karşılayabilmek için yakın gelecekte arz sıkıntısı yaşanacak fosil yakıtların yerine sürdürülebilir kaynakların kullanılabileceği yakıtların bulunması ve teknolojilerin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle ağaç dikerek çevreye verdiğimiz etkiyi azaltmanın yanı sıra rüzgar, güneş enerjisi, biyogaz, biyokütle, çöp gazı depolama alanları ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarına destek olmak çok önemlidir.

Karbon kredisi üreten bu projeler ciddi uluslararası sertifikasyon süreçlerinden geçmektedirler. Bu sertifikasyonların en önemlilerinden biri ve en kaliteli karbon kredilerinin üretildiği Gold Standard sertifikasyonundan geçebilmek için yenilenebilir enerji projelerinin çevresel etkisinin yanında sürdürülebilir büyümenin diğer 2 önemli bacağı olan ekonomik ve sosyal etkilerini de dikkate almakta; projenin bulunduğu bölgedeki yerel halka faydası, istihdam yaratıp yaratmadığı gibi başka kriterler de değerlendirmektedir. Türkiye’de üretilen birçok rüzgar enerjisi projesi, çöp gazı bertaraf projeleri Gold Standart süreçlerinden başarı ile geçmiştir. Türkiye elektrik üretimini önemli ölçüde fosil yakıtlarla elde etmektedir. Üstelik bu fosil yakıtların önemli bir bölümü de ithal edilmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji teknolojilerini desteklemek ülkemiz için çok önemlidir.

Kaslar (muscles): Solucanlar iki tür kas yapısının koordinasyonu ile hareket ederler: Dairesel ve Uzunlamasına kaslar. Her ikisi de epidermisin altında yer alırlar. Dairesel kaslar kasıldığında segmentler incelir (segmentlerin çapında küçülme görülür) solucan uzar ve ileri hareket eder. Uzunlamasına kaslar kasıldığında ise, segmentler kalınlaşmaya başlar (segment çapı genişler) ve solucan kısalır.

Kaşektik: Yeterli gelişme gösterememiş, kötü kondisyonlu hayvan.

Kaymak Tabakası: Yağışlardan veya sulamadan sonra, toprak üzerinde suyun yoğunlaştırdığı mil ve kil zerrelerinin birleşerek oluşturduğu tabakadır. Tarla filiz çıkışına kaymak tabakası direncinin büyük etkisi vardır. Bu nedenle özellikle ekimden sonra bu tabakanın oluşması halinde yüzeysel toprak işleme veya kimyasal uygulama yapılmalıdır.

Kemirgen Dayanıklılığı (Rodent Resistant): kompost kaplarının, diğer hayvanların içine yuva kurmalarını engelleyecek şekilde düzenlenmesi veya yapılması.

Kemosentez: Bazı bakteriler, güneş ışınları olmadan, inorganik maddeleri oksitlemek suretiyle, kendileri için gerekli, enerji bakımından zengin organik maddeleri elde ederler. Buna kemosentez denir.

Kemotaksi: Canlıların kimyasal uyarıcılara doğru yönelmesi olayıdır.

Kıl (setae): Solucanın vücudunun üzerinde bulunan kıllar veya saçlar. Solucanların çevre duyarlılığına karşı hareket etmesini ve ilelemesini sağlar.

Kırmızı Solucan (Red Worm): Vermikompost için uygun olan toprak solucanı türü. The Red Wiggler türü solucan bu türdendir.

Kimyasal Mücadele: Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanılarak zararlıların etkinliklerinin azalmasına veya yok edilmesine kimyasal mücadele denir.

Kitinaz: Faydalı bakterinin oluşturduğu Kitinaz gibi salgılar sayesinde hem bitki hastalık ve zararlılardan negatif etkilenir ve hem de doğal bağışıklık mekanizmaları güçlenerek, gelişimini engelleyen veya verim kaybına neden olan patojen ve zararlılara karşı koruyucu etki artar. Kitinaz enzimi, bitki zararlısı böceklerde ve fungal bitki patojenleri bünyesinde bulunan kitin tabakasını etkileyerek onlara zarar vermekte ve popülasyonlarını yok etmektedir.

Klamidospor (chlamydospor): Bazı funguslarda oluşturulan kalın çeperli, çevre koşullarına dayanıklı, eşeysiz devam sporlarıdır.

Klimaks: Herhangi bir çevre koşulunda en iyi şekilde yetişen ve devamlılık gösteren bitki topluluğudur. Bir ortamda çeşitli bitkilerin yetişmesine karşın, zaman içerisinde iyi adapte olanlar çoğalmakta, adaptasyon göstermeyenler ise azalmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan vejetasyona, o bölgenin klimaksı denir.

Klimatoloji: Bir bölgenin ışık, sıcaklık, hava, rüzgar ve yağış, nispi nem gibi fiziksel faktörlerini, uzun yıllar içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Bu elementlerin sınırlarına göre, çeşitli iklim bölgeleri belirleyerek, özelliklerini inceler.

Klorofil, çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentez (özümleme) olayının meydana gelmesine sebep olan, yeşil renkli bir biyolojik pigment (renk verici madde). Klorofiller fotosentez olayında, karbondioksidin şekerlere ve diğer bitki maddelerine redüksiyonunda kullanılan ışık enerjisini emmektir (absorblamaktır). Bitkilerde bulunan klorofil, beş çeşit olup, bunlar a,b,c,d ve f şeklinde adlandırılır. Klorofil a, bakteriler hariç bütün yeşil bitkilerde, klorofil b, yüksek bitkilerde ve yeşil yosunlarda bulunur. Klorofil d kırmızı yosunlarda, klorofil c kahverengi yosunlarda, diatomlarda ve öglena gibi bir hücreli kamçılılarda bulunur.

KOH (Potasyum hidroksit): Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C’de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır. Potasyum hidroksit tarımda asidik toprakların pH derecesini dengelemek alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır. Potasyum hidroksit endüstriyel kimyada geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geri dönüşümlü kâğıtların yapımı,sıvı sabun yapımı ve birçok temizlik ürününün üretiminde potasyum hidroksitten yararlanılır. Ayrıca veteriner hekimliğinde bazı hayvan ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır. Potasyum hidroksit CO2 tutucudur bu yüzden bitkisel deneylerde yararlanılmaktadır.

Kokon (cocoon): Solucan yumurtalarını içeren kese. Kozalar halka içerisinde biçimlenirler. Yumurtalar buradan uç kısma doğru giderler ve vücuttan ayrılarak toprakta biriktirilirler.

Kommensalizm (Tek Taraflı Ortaklık): 1) Bu yaşam türünde bir canlı türü fayda görürken, diğeri olumlu veya olumsuz etkilenmez. Örneğin, midye yengeç ilişkisi… Yengeç midye içerisine yerleşir ve burada beslenir, fakat midye bundan zarar görmez. 2) Birlikte yaşayan iki ortaktan biri yarar sağlarken, diğeri hiçbir yarar sağlamaz. Bu ilişki (+,0) ifadesiyle gösterilir.

Komünite: Ekolojide, belli bir bölgede yaşayan populasyon gruplarının hepsine birden komünite adı verilmektedir. Örneğin; belli bir bölgede yaşamakta olan hayvan, kuş, böcek gibi populasyonların tümü, bölgenin komünitesini oluştururlar.

Komplike: Karmaşık, ayrıntılı, detaylı…

Kompost (Compost): Kompostlama sürecinin son ürünü veya sürecin kendisi. Kompost koyu renkte olan, organik maddelerin biyolojik çözülmesi ile elde edilen ve humus olarak bilinen zengin bir toprak düzenleyicisidir.

Kompost çayı (Compost Tea): Bitkiler için sıvı gübre elde etmek amacıyla bitmiş kompostun süreçten geçirilmesiyle elde edilen su.

Kompost kabı (Composter): Kompost üretimi için kullanılan kutu vb. kap.

Kompost Yaratıkları (Critters): Organik maddelerin çözülmesine yarayan, toprakta yaşayan mikro ve makro organizmalar.

Kompostlama (Composting): Organik maddelerin, bozulmaya sebep olan organizmalar tarafından, humus olarak bilinen zengin bir toprak düzenleyici halinde çözülmesi esnasında ortaya çıkan biyokimyasal süreç .

Kompostlanabilir maddeler (Compostable Materials): Bir kompost kabında çözülen organik maddeler bütünü.

Kompozit Çeşit: Değişik orjinli açık tozlanan çeşit, hibrit ve kendilenmiş hat gibi materyallerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen ve izole parsellerde toplu seleksiyon ile genetik özellikleri korunan açık tozlanan çeşitlerdir.

Konakçı (Konukçu): Biyolojide, parazit barındıran ya da birbirlerine barınma ve beslenme sağlayan simbiyotik ilişkili konakçı (konak) organizmalardır. Botanikte, belli böceklere ve diğer faunaya besin kaynağı ve substrat sağlayan konakçı bitkilerdir. Virüslere konakçı olmuş hücreler, baklagiller bitkilerine azot sağlayan bakteriler ve parazitik kurtlara konakçılık yapan hayvanlar bu tür etkileşimlere örnektir.

Konstitusyon: Hayvanların organ ve organ sistemlerinin karşılıklı uyum ve denge içinde çalışmalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan çevreye karşı koruma yeteneğidir.

Kontak etki: Tarımsal ilaçların etki mekanizmasıdır. Böceklere uygulanan tarımsal ilaçların deri yoluyla etkili olmasıdır.

Kontur Sürüm ve Ekim: Kurak ve yarı kurak bölgelerde toprak işleme ve ekimin eğime dik yönde yapılmasıdır. Bu tip toprak işleme ve ekimle, toprak yüzeyindeki aşınmaya karşı bir engelleme sağlanarak toprak kaybı belli oranda kontrol altına alınmış olur.

Konuk: kelimesi ise biyolojide konakçıda yaşamını sürdüren organizmalara verilen isimdir.

Konuk Bitkiler: Diğer bitkiler üzerinde yaşayan fakat parazitler gibi, üzerinde yaşadığı bitkiden özsu veya besin maddesi almayan bitkilerdir. Ağaçların ve ağaç dallarının üzerinde yaşayan bu bitkiler, ağaç dalları arasında biriken maddelerden beslenirler. Bunlardan başka, çürüyen bitki artıkları üzerinde yaşayan ve serbest havai kökleri ile beslenen, bazı bitkiler de bu gruba girerler.

Kotonizasyon: Ketende havuzlama süresi geciktirildiğinde pektin parçalayıcı bakterilerin, lif huzmelerinin içine girerek huzmeleri parçalaması sonucu uzun lifler yerine kısa, çürük ve kolaylıkla parçalanabilen liflerin oluşmasına denir.

Kserofitler: Kurak koşullarda yaşamlarını sürdürebilen, bitkiler grubuna verilen isimdir. Ancak bir bölge için kserofit olan bitki, daha kurak bir bölge için, mezofil bitki olarak tanımlanabilir. Kserofitler, morfolojik ve fizyolojik özellikleri yönünden, birbirlerinden büyük farklılıklar gösterirler.

Kurakçıl Bitkiler: Kökleri derinlere inen ve çok dallanan; çok küçük, sağlam ve bol tüylü toprak üstü organları ile gerçek anlamda kurağa dayanıklı olan bitkilere verilen isimdir. Bu gruba giren bitkilerin, topraktan su alma güçleri oldukça fazladır. Su kaybetmeleri ise ; toprak üstü organlarında çok kez kutikula tabakasının kalın olması, bu organların mum tabakası veya tüylerle örtülü bulunması, stomalarının küçük ve seyrek olması nedeniyle azdır.

Kuraklık: Belirsiz zamanlarda meydana gelen ve canlıların (özellikle bitkilerin) yaşamını tehlikeye düşürecek veya onları zarara uğratacak kadar azalmış bulunan su kıtlığıdır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere, belirli bir iklimin karakteristiği olarak belirli mevsimlerde su kıtlığı r0; kuraklıkr1; değildir. Herhangi bir yılın, herhangi bir mevsiminde meydana gelen alışılmışın dışındaki su noksanlığıdır. (Trockenheit/drought, dryness).

Kursak (crop): Taşlıkta olduğu gibi kaslı bir yapıya sahip olmayan, sindirim sisteminin geniş bir parçası. Vücutta yemek borusundan sonra taşlıktan önce yer alır. Yiyeceklerin parçalandığı yerdir.

Kükürt: Pek çok patojene karşı etkili olup bazı patojenlere karşı mükemmel koruma sağlar. Özellikle külleme funguslarına karşı çok etkili olan toz yada ıslanabilir toz formunda uygulanan bir fungusittir. Örneğin; bağda küllemeye karşı çiçekten önce yapılacak dikkatli bir ilaçlama ile yeni oluşan gözler enfeksiyondan korunur ve gelecek yılın hastalık yoğunluğu azaltılmış olur. Çiçeklenmeden hemen sonra yapılacak ilaçlamalarla oluşabilecek salkım enfeksiyonları engellenmiş olur. Organik tarımda bağda küllemeye karşı yapılacak mücadelede bir mevsimde 8 uygulamadan fazla kükürt kullanılmamalıdır.

Kükürt dioksit (SO2): İşlem görmemiş kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlarının içerdiği kükürdün yanması sonucunda ortaya çıkan zehirli gaz. Yakılan her yüz ton kömür ve kokun ortaya üç ton kükürt dioksit çıkardığı bilinmektedir. Metallerde paslanmaya neden olmasının yanı sıra, solunum sistemine de zarar verir. Asit yağmurunun baş suçlusu kükürt dioksittir.

Kültür Bitkisi: Doğal ve yapay yollarla ıslah edilip, geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilere verilen isimdir. Örneğin günümüzde yetiştirilen tahıl çeşitlerinin büyük çoğunluğu, yapay olarak ıslah edilip geliştirilen, kültür bitkileridir.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 32 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment